* تدوین برنامه و دستورالعمل کالیبراسیون

* دریافت و ارسال تجهیزات جهت کالیبراسیون به مراکز مورد تایید سازمان استاندارد

* دریافت و ارسال مواد اولیه و قطعات جهت آنالیز مواد و ... به آزمایشگاه های معتبر

* مشاوره و طراحی در تجهیز آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

* مشاوره و آموزش محاسبه عدم قطعیت آزمون و کالیبراسیون

* طراحی، ساخت و تامین تجهیزات اندازه گیری و آزمون

 

بالا