برخی از مهم ترین خدمات مشاوره این شرکت به شرح زیر می باشد :

* پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001

* پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001

* پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001

* پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

* پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت نفت و صنایع وابسته بر اساس استاندارد ISO/TS 29001

* پیاده سازی سیستم مدیریت خاص صنعت خودرو بر اساس استاندارد ISO/TS 16949

* پیاده سازی سیستم مدیریت در صنایع غذایی بر اساس استاندارد HACCP و ISO 22000

* پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

* پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت و رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس استانداردهای ISO 10002 , 10004

* پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001

* پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189

* پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485

* پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001

* پیاده سازی و استقرار اصول آراستگی سازمان بر اساس روش 5S

* پیاده سازی و استقرار اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

* پیاده سازی سیستم سازماندهی بهبود فرآیندها و استراتژی سازمان بر اساس مدل BRP

* عارضه یابی در سازمان ها و تعریف پروژه های بهبود

* مشاوره در خصوص اخذ گرید A و B بر اساس الزامات خاص شرکت های ساپکو و سازه گستر سایپا

* مشاوره در خصوص اخذ استاندارد اجباری برای فرآورده های داخلی مطابق با الزامات سازمان ملی استاندارد ایران ISIRI

* مشاوره در خصوص مدل تعالی سازمان EFQM

* مشاوره در خصوص تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

* مشاوره در خصوص کنترل فرآیند آماری SPC

* مشاوره در خصوص مدیریت استراتژیک

* مشاوره در خصوص عملکرد خوب در تولید GMP

* مشاوره در خصوص پیاده سازی مدیریت دانش

بالا