مجوز ها و عضویت ها :

  • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران(IMCA)

  • دارای مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

  • دارای گواهینامه ISO 9001

  • عضو شبکه کارگزاران مرکز تجاری سازی و خدمات فناوری پارک فناوری پردیس
بالا