سازمان های پویا دور دست ها را می نگرند. در افق بلند مدت (Vision) یک سازمان پیشرفته، کیفیت یک اصل اساسی است. اینگونه سازمان ها به خوبی آگاهند که کیفیت مفهومی پویا و پیچیده است. آنها بر اساس یک نگاه بلند مدت و استراتژیک، خود را برای دگرگونی های پر شتاب پیش رو آماده می سازند. زیرا کیفیت در هیچ نقطه ای ماندگار نیست و با پیشرفت تکنولوژیک، آهنگ دگرگونی آن شتابان تر می شود.

بر این اساس شرکت پیشگامان کیفیت کیش با اتکا به تجارب و توانمندی مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان خود و با هدف کمک به ارتقاء کیفیت، توسعه و تعالی مدیریت در کشور تاسیس گردیده است.

بالا